HMS Manual


Her finner du HMS manual for Aalesund Sportsdykkerklubb. Manualen er gjeldene for all aktivitet i regi av Aalesund Sportsdykkerklubb.

HMS

Helse Miljø og Sikkerhet

Manual for Ålesund sportsdykkerklubb

 Sist endret 30.01.2020

 1. Mål for klubben

Helsemål

Klubben skal bidra til idrettsglede, aktivitet og friluftsliv i Ålesund og omegn.

  Miljømål

Klubben skal bidra til et godt og samlende idrettsmiljø. Det er ønskelig å gi et godt og positivt miljø for alle som driver med vannsport, gjennom organiserte aktiviteter og sosiale samlinger.

Klubben skal også bidra til et positivt ungdomsmiljø.

 Sikkerhetsmål

Aasdk skal skape gode og trygge rammer rundt dykkeaktiviteten som skjer i regi av klubben ved å ha gode rutiner for sikkerheten, slik at vi kan forebygge ulykker og handle riktig når ulykker skjer.

Dykking og undervisning skal skje i overensstemmelse med lover og regler som gjelder dykkesikkerhet.

Klubben skal medvirke til kunnskap hos medlemmene som gjør det lettere å handle riktig.

 1. Organisering av klubben

Klubbstyret blir valgt på årsmøtet, som skal holdes innen utgangen av mars måned hvert år. Styret blir valgt inn i konkrete verv av medlemmene, også ledervervet.

I tillegg har klubben en båtgruppe og en båtførergruppe, som kan bestå av medlemmer som ikke er styremedlemmer, men gruppene ledes av valgt båtleder.

Kurs i regi av klubben holdes av medlemmer. Disse må ikke være med i styret, men overoppsynet av kursvirksomheten innehas av valgte utdanningsleder.

 1. Lov for Ålesund Sportsdykkerklubb

Lov for Ålesund sportsdykkerklubb ble vedtatt 15.11.1992, se vedlegg 1.

 1. Stillingsinstrukser for verv i klubben.
Verv Ansvar og oppgaver angående helse, miljø og sikkerhet.
Leder Overordnet ansvar for alle helse, miljø og sikkerhetsspørsmål (HMS).

Ansvarlig for at resten av styret følger opp sine HMS oppgaver

Sikkerhetsansvarlig Har det daglige sikkerhetsansvaret i klubben.

Mottar alle rapporter om feil, avvik, ulykker og episoder.

Iverksetter nødvendige tiltak for å opprettholde sikkerheten.

Arrangerer årlig sikkerhetsøvelse

Båtsjef Ansvar for vedlikehold av båt og båtutstyr

Ansvar for opplæring av båtførere.

Materialforvalter Ansvar for vedlikehold av kompressor og utleieutstyr.

Ansvar for å lære opp alle som skal bruke kompressoren. Kan delegeres.

Kursansvarlig Ansvarlig for å arrangere kurs.

Ansvar for sikker gjennomføring av kursene.

Skal kontrollere kvalifikasjoner til kandidater, instruktører og hjelpe-instruktører.

Dykkeleder Ansvarlig for å kontrollere at deltagerne er kvalifisert til å dykke på de aktuelle dykkemålene.

Ansvarlig for at det føres dykkerlogg

Tursjef Ansvarlig for at det opplyses om turer er passende for CMAS* eller tilsvarende.
Idrettsleder Ansvaret for at det ikke forekommer trening hvor det ikke er en person med badevaktkurs tilstede
 1. Oppdatering av HMS/IK-systemet.

HMS-planen skal være tilgjengelig for alle på klubbens nettside, aasdk.no

Alle medlemmene bør ta opp med styret eller sikkerhetsleder risiko de oppdager som ikke omtales i foreliggende hms-plan, og eventuelle brudd på sikkerheten de er kjent med.

Avtroppende styre skal vurdere om det er behov for oppdateringer av systemet som må tas opp på årsmøtet.

Påtroppende styre skal endre listen over styremedlemmer og ansvarlige.

 1. Vurdering av risiko og forslag til tiltak

Vurdering av risiko/faremomenter med klubbens aktiviteter og utstyr.

 • Utstyr for fylling av nitrox/blandingsgass
 • Kompressor
 • Båt
 • Nyutdannede/uerfarende dykkere
 • UV-rugby; hjertestans, fare for besvimelse som følge av slag eller shallow water black out

Vurdering av tiltak for å redusere en eventuell risiko ved klubbens aktiviteter og utstyr.

 • Avlåst rom med beregnet tilgang for andre gasser enn luft
 • Materialforvalter skal sørge for at kompressoren blir kontrollert regelmessig

Kun sertifiserte medlemmer får nøkkelkort til klubbhuset

Alle som fyller luft skal føre opp navn og dato i boken som ligger ved kompressoren

 • Båten skal kun føres av personer med nødvendig sertifikat samt nødvendig opplæring

Det skal være redningsvest til alle som ikke har tørrdrakt/BCD

 • Dykkeleder skal forsikre seg om at alle har nødvendig sertifisering for turmålet

Dykkeleder skal sørge for at alle får en velegnet buddy

Dykking skal alltid skje på den minst erfarne dykkers premisser

 • UV-rugby; alltid personer til stede med badevaktkurs som har ansvaret for aktiviteten i bassenget.
 1. Oversikt over hvilke lover og forskrifter klubben må rette seg etter.

1) Sjøfartsloven

2) CEN-standarder for dykkerutstyr og opplæring

3) Frednings- og fangstbestemmelser

4) Kulturminneloven

5) Aasdks lov og hms-plan

 1. Oversikt over skjema/rapporter/sjekklister i klubben

Her er en kort opplisting over de skjema, rapporter, sjekklister osv. som klubben benytter i sin daglige drift, og som dokumenterer at klubben drives iht. sine egne regler.

1) Medlemsliste

2) Liste over medlemmer med tilgang til O2-rommet

3) Loggbok for luftfylling

4) Dykkelogger

5) Båtlogg

 1. Regler for organisert dykking i klubbens regi.

1.) Som dykking i klubbregi anses:

– all dykking som settes opp som tur på hjemmesiden/Facebook, både fra båt og fra land.

– dykking på kurs i regi av klubben

– fridykking i regi av fridykkingsleder

2.) Annen dykking anses ikke som dykking i klubbregi, selv alle deltakere er medlem i klubben og/eller klubbens båt benyttes.

3.) For all dykking i klubbregi skal

– det være med en dykkeleder.

– alle dokumentere at de er sertifisert for dykket.

– maksimum dybde være 40 meter på ordinære klubbdykk. Dypere dykk kan foretas på egne turer for dykkere sertifisert for dette.

– oppgitt tid alltid overholdes.

– det skrives dykkejournal.

– det brukes dykkeflagg.

– O2-flaske og førstehjelpsskrin være tilgjengelig.

– all dykking skje i henhold til lover, regler og forskrifter.

    10.  Regler for bruk av klubbutstyr.

A) Båtmateriell

Klubben har:

1 stk. båt,”Hundsvær” (RIB)

 Myndighetskrav

Flytemidler til alle om bord. Forskrift av 01.06.95

Evt. sertifiserings- og utstyrskrav gjeldende for fartøyets størrelse og bruksområde.

 Båtfører skal

Kjenne fartøyet og kunne føre dette på forsvarlig måte.

Påse at fartøyet er sjødyktig.

Være fylt 16 år.

Påse at det er flytemidler til alle ombord.

Påse at alle nødvendige rutiner og plassering av utstyr er kjent for alle ombord.

Evt. sertifiseringskrav gjeldende for fartøyets størrelse og bruksområde.

Ettersyn med klubbens båtmateriell er delegert til:

Båtansvarlig

Båtansvarlig.

Velges på årsmøtet

Kompetansekrav:

Kjenne til hva som skal utføres av nødvendig vedlikehold av skrog, motor, utstyr og fortøyninger

Instruks for båtansvarlig

Båtansvarlig har følgende oppgaver:

 • Administrere båtbruken.
 • Ansvarlig for at det er utarbeidet vedlikeholdsplan for båt, motor og utstyr.
 • Sjekke loggboken jevnlig for kommentarer og vurdere nødvendige tiltak.
 • Rapportere feil og mangler til styret.
 • Kontrollere nødutstyret, inkludert brannslukkingsapparatet, en gang i halvåret.
 • Sørge for at motoren er i orden og at den har olje nok.
 • Foreta inspeksjon for å forsikre at båten ligger trygt og at pumpen(e) virker, spesielt ved varsel om uvær.
 • Innkalle nødvendig mannskap til å assistere seg med oppgavene.
 • Gi opplæring til nye båtførere. (Gjelder kun håndtering av båten dersom det er myndighetskrav om sertifikat)

Før hver tur skal følgende sjekkes:

 • Oljenivå på motoren.
 • Oljelekkasjer.
 • Ladenivået på batteriene.
 • Tilstanden på fortøyningene.

Alle inspeksjoner og arbeider/reparasjoner føres inn i båtens loggbok

Bruk av klubbens båtmateriell

 • Klubbens båter er primært for bruk til klubbaktiviteter.
 • Båten kan etter avtale med leder/båtansvarlig lånes av de av klubbens medlemmer godkjente som turledere til dykketurer for klubbens medlemmer utenom klubbens organiserte aktiviteter. Ved slik bruk er klubben kun ansvarlig for båtens tilstand, all dykkeaktivitet er brukerens eget ansvar.
 • Klubbens båt kan ikke leies ut uten båtfører fra klubben. Den kan heller ikke leies ut til andre formål enn dykking.
 • Ved bruk av båt til dykking skal klubbens sikkerhetsregler følges.
 • For å kunne bruke båten må brukeren være godkjent turleder og godkjent som båtfører for den angjeldende båt.
 • Der skal alltid være en ansvarlig ved bruk av båten. Denne skal identifiseres på forhånd og betegnes ansvarlig turleder.
 • Båtbruken skal noteres i båtens loggbok av ansvarlig turleder.
 • Alle mangler skal av turleder rapporteres til båtansvarlig.

Godkjenning av båtførere:

Styret godkjenner båtførere. Disse gis innføring i hvordan båten opereres, nødrutiner, ankringsrutiner etc., og skal vise at de mestrer båten på en tur under oppsyn av båtansvarlig.

Har ikke kandidaten et båtførerbevis skal han/hun gis en kort innføring i relevante styringsregler og lanterneføringsregler.

Betaling for deltakelse/bruk:

Turleder er ansvarlig for innkreving av betaling i henhold til fastsatte priser.

Nøkkel til båt:

Nøkkel til båtene oppbevares av turledere etter godkjenning av styret. Det er forbudt å kopiere nøklene, og disse skal returneres til styret når medlemskapet opphører eller styret forlanger dette.

 B) Pusteluftkompressor

Klubben har:

1 stk. stasjonær kompressor

Myndighetskrav:

Forskrifter Trykkluftanlegg. Best. nr. AT-0192

Kompressoranlegget skal levere pusteluft i henhold til myndighetenes krav. Ref. Forskrift Trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern. Kontroll, merking og fylling. Best. Nr. AT-0441

Operatøren skal: (Utdrag fra forskriften)

Være fylt 18 år.

Være opplært på kompressoranlegget med tilhørende aktuelle driftsinstruks.

Betjene og overvåke kompressoren iht. aktuell driftsinstruks.

Påse at kompressoren ikke benyttes dersom filtrenes kapasitet/driftstid er overskredet eller av annen årsak kan mistenkes å gi uren luft.

Påse at andre personer ikke oppholder seg ved kompressoren.

Føre kompressorjournal.

Drift av klubbens kompressor(er) er delegert til: Materialforvalter

Materialforvalter velges på årsmøtet.

Kompetansekrav:

Godkjent som bruker av kompressor.

Godkjent til å gi opplæring i bruk av kompressor.

Instruks for kompressoransvarlig.

Kompressoransvarlig har følgende oppgaver:

 • Sette seg inn i kompressorens virkemåte.
 • Skifte filter i henhold til leverandørens anbefalinger.
 • Skifte olje i henhold til leverandørens anbefalinger.
 • Sørge for regelmessig kontroll av luftkvaliteten.
 • Sørge for årlig kontroll av sikkerhetsventil og manometer(e).
 • Rapportere feil og mangler til styret.
 • Administrere nødvendig reparasjon og service på styrets vegne.
 • Instruere nye brukere. Dette kan delegeres til andre kompetente styremedlemmer.

Bruk av klubbens luftkompressor:

Klubbens kompressor står til medlemmenes disposisjon for fylling av private luftflasker.

Kun godkjente luftflasker kan fylles, og da kun i henhold til påstemplede data.

Kompressorene kan bare brukes av de av klubbens medlemmer har fått opplæring i bruk av kompressoren og luftfyllings rutinene.

Instruksjon og godkjenning gis av kompressoransvarlig, eller den/de av styret godkjent til dette.

Adgangen til kompressoren gis ved utdeling av nøkkel mot bekreftelse på betalt medlemskap. Nøkkelkort skiftes etter hvert årsmøte.

Det er forbudt å kopiere nøklene.

Det er forbudt å låne bort nøkkelkort til ikke-medlemmer.

Klubben kan selge luft til utenforstående dykkere. Dette skal kun skje under oppsyn av et medlem i klubben.

Kompressorjournal

Kompressorjournalen skal inneholde alle reparasjoner, oljeskift, filterskift og luftprøver med referanse til dato og gangtid eller timeteller status. Kompressorjournalen er et ark som henger ved kompressoren og arkiveres av sekretæren etter at det er utfylt.

Fylleliste

Alle som fyller luft skal notere dette i kompressoren(e)s fylle liste som ligger i brakken. I fylle listen skal dato, timeteller stand etter fyllingen, antall flasker og navn på fylleren stå.

Brukerinstruks for luftkompressor

Brukerinstruksen henger over kompressoren

 C) O2-terapiutstyr

Klubben har:

2 stk. O2-Koffert

Myndighetskrav:

Forskrift Trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern. Kontroll, merking og fylling. Best. Nr. AT-0441

Retningslinjer fra gassleverandørene

O2 skal ikke lagres på trykkflaske lengre enn maksimum 36 måneder.

Ettersyn med klubbens O2-terapiutstyr er delegert til: Sikkerhetsansvarlig

O2-terapiutstyr skal alltid være tilstede på dykkeplassen under klubbdykking.

Dykkeleder sjekker utstyret før dykking starter.

Trykkflasken skal etterfylles dersom mengden fri gass er mindre enn 500 liter

Alle komponenter skal våre godkjent og rengjort for 100% O2.

Trykkflasken skal holdes fri for rust og kraner, masker med mer skal være beskyttet bed gjennomsiktig plast(pose)

D) VHF

 Klubben har:

1 stk. basestasjon

Myndighetskrav

Konsesjon

Operatøren skal:

Inneha sertifikat for betjening av VHF (Med mindre det er snakk om et nødstilfelle).

Ettersyn med klubbens VHF-apparat(er) er delegert til:

Båtleder

 E) Dykkeflagg

Klubben har:

2 stk. små dykkeflagg, 1 stk. store dykkeflagg

Myndighetskrav

Sjøveisreglene, Regel 27

Minimum størrelse: 120×100 cm.

Spennes opp som et seil. Synlig hele horisonten rundt

Opplyst om natten

Ettersyn med klubbens dykkeflagg er delegert til: Tursjef

Når det dykkes i klubbregi skal det alltid være minimum 1 stk. dykkeflagg pr. dykkeplass. Det må vurderes om dykkeplassen krever flere flagg for å markere ulike leder.

Ansvarlig for at tilstrekkelig antall dykkeflagg er med er båtfører ved båtdykk og turleder ved landbasert dykking.

F) Førstehjelpskrin

Klubben har:

3 stk. førstehjelpskrin

Anbefalt minimumsinnhold:

Håndbok om førstehjelp

1 forbindings- og klessaks

3 store og 3 små enkeltmannspakker

1 rull plaster

1 rull heft-plaster

2 ruller elastisk bind

3 ruller gasbind

1 pakke sikkerhetsnåler.

Ettersyn med klubbens førstehjelpsutstyr er delegert til:

Sikkerhetsleder

På dykkeplassen skal det alltid være førstehjelpsutstyr. Ansvarlig for dette er båtfører ved båtdykk og turleder ved landbasert dykking.

GENERELL DEL

Generelle kompetansenivåer

APPARATDYKKING
CMAS « Utdannet til dybde 20m.

Dykking i åpent vann skal skje under veiledning fra høyere sertifisert dykker.

Har gjennomført minimum 6 dykk.

CMAS «« Utdannet til dybde 39m.

Har gjennomført minimum 20 dykk etter CMAS «/ FUD-kurs.

Skal ikke gjennomføre dykk som krever dekompresjonsstopp

CMAS ««« Utdannet til dybde 39m. (Anbefalt maksimaldybde med selvforsynende utstyr er 30m).

Har gjennomført minimum 40 dykk etter CMAS ««-kurs.

Kan gjennomføre dykk som krever dekompresjons-stopp.

Har dykkelederkompetanse.

Det vises for øvrig til Lov for Norges Dykkeforbund § 3 – medlemskap:

 • Enkeltmedlemmer i klubb tilsluttet Norges Dykkeforbund, som driver aktiv apparatdykking, må ha dokumentert utdanning etter gjeldende forskrift for sportsdykking.

 DYKKERE UTEN FORSKRIFTSMESSIG UTDANNING

 Klubbstyret kan godkjenne aktiv apparatdykking av medlemmer som har dokumentert utdanning for apparatdykking i nordisk farvann, eldre enn 1.mars 1995.

Tabell for sammenligning av nivåer i ulike utdanningssystemer (etter enighet mellom de oppgitte parter)

CMAS-NIVÅ PADI-NIVÅ
CMAS «

(Kan delta på PADI Advanced Open Water Diver kurs)

Padi Open Water Diver
Dette feltet manglet PADI Advanced Open Water Diver

PADI Advanced Open Water Diver Plus

(Kan delta på CMAS«« kurs)

Kan folk med begge sert. delta på CMAS««, eller er det bare de med plus?)

CMAS««

(Kan delta på PADI Divemaster kurs)

PADI Rescue Diver

(Kan delta på CMAS««« kurs ved 25 dykk, hvorav 10 mellom 10 og 30 meter, etter erhvervelse av Rescue Diver sertifikat)

Kan han ikke delta med 25 dykk til 31 m???

CMAS«««

(Åpner ikke for PADI instruktørutdanning)

PADI Divemaster

(Åpner ikke for CMAS instruktørutdanning)

 

 NORM SIKKERHETSREGLER FOR NORGES DYKKEFORBUND

 1.0 Dykkeren

1.1  Dykk ikke hvis du føler deg umotivert.

1.2  Dykk ikke hvis du er påvirket av rusmidler.

1.3  Dykk ikke hvis du nylig har vært syk eller bruker medikamenter som ikke er godkjent av lege for bruk ved dykking.

1.4  Legeundersøkelser må minimum gjennomføres etter aldersbestemte intervall i »Dykkemanualen.

1.5  Dykk iht de sertifikater, ledsagende utstyr- og prosedyrekrav, samt de erfaringsmessige kvalifikasjoner du til enhver tid innehar. Påse at din meddykker også har den nødvendige sertifisering, erfaring og utstyr som dykket krever.

2.0 Planlegging

2.1  Alle dykk skal planlegges. Planen skal følges. Bruk din personlige dykkejournal, vær nøye med å få inn alle data.

2.2  Avtal på forhånd dykket med dykkeleder og meddykker. Eks.: Svømmeretning, dybde, tid og formål med dykket.

2.3  Planlegg og organiser krevende former for dykking i henhold til “Dykkemanualen”. Gjennomfør ikke slike for dykking uten å være kvalifisert til det. Eks. på dykkeformer: Dykking på vrak, i sterk strøm, med dekompresjonsstopp, i mørke eller i grotter og under is.

2.4  Avtal på forhånd rutiner for samhold under dykket. Hvis kontakten brytes under dykket, gå til overflaten og gjenopprett kontakten. Se “Dykkemanualen”.

3.0 Organisering

3.1  Alle former skal organiseres. Forskjellige typer dykk krever ulik form for organisering. Se Dykkemanualen». Kan ikke et dykk organiseres på forsvarlig måte, skal det ikke gjennomføres.

3.2  Undersøk om forholdene tilsier at et dykk kan organiseres på tilfredsstillende vis. Eks.: Vær og vind, strøm, båttrafikk, bunnforhold, tidevann, ilandstigningsmuligheter og varslingsmuligheter ved en alarmsituasjon.

3.3  Alle dykk krever minst én person i overflateberedskap.

3.4  Ved dykking i grupper over 4, skal det alltid være oppnevnt ansvarlig dykkeleder, se “Dykkemanualen”. Dykkeleder er suveren i sine avgjørelser.

3.5  Er det kun én dykker i vannet, skal det alltid benyttes signalline til kvalifisert person på land/overflate. Dykket skal planlegges og organiseres i henhold til dette.

3.6  Påse at alarmplan er satt opp for det aktuelle dykkestedet.

3.7  Påses at handlingsplanen er kjent/gjennomførbar, og at alle vet hvilken funksjon de har ved en eventuell ulykke

4.0 Merking

4.1  Marker alltid stedet/området hvor det faktisk dykkes med dykkeflagget. Flagget (flaggene om nødvendig) skal være heist og godt synlig så lenge dykkeaktiviteteten pågår.

 5.0 Utstyr

5.1  Dykk alltid med komplett dykkeutstyr. Fjern aldri sikkerhetskomponenter. Eks. reservesjalter, oppstigningsvest m/vestflaske. En ny utstyrskomponent (sikkerhetskomponent) erstatter i regelen ikke andre komponenter, men kommer i tillegg. Ved spesielle former for dykking kan dog enkelte komponenter fjernes. Eks. Grottedykking

5.2  Sjekk utstyret nøye før dykket; foreta kameratsjekk.

5.3  Lån ikke bort utstyret til en person som ikke er sertifisert eller av andre grunner ikke er kvalifisert for dykking.

6.0 Etter dykket

6.1  Returner umiddelbart til overflaten ved aktivering av reserveluftmekanismen. Reserveluften skal fortrinnsvis være ubenyttet ved dykkets planlagt slutt.

 • Sikre alltid positiv oppdrift i overflaten. Blås opp vesten og steng utventilen på tørrdrakt. Dropp vektbeltet om nødvendig.

DET ER OFTE DEN «BAGATELLMESSIGE» – «GLEMTE» DETALJEN SOM FÅR OVERRASKENDE OG STORE FØLGER.

 

Vedlegg 1

Lov for Ålesund Sportsdykkerklubb

Lov for Ålesund Sportsdykkerklubb (ÅSDK) stiftet i 1964.

Vedtatt den 15.11.1992. Godkjent av Idrettsstyret (jfr. NIFs lov § 2-2).

1 FORMÅL

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å fremme sikker sportsdykking og drive organisert idrett i Norges Idrettsforbund.

2 ORGANISATORISK TILKNYTNING

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Møre og Romsdal Idrettskrets. Laget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

Laget hører hjemme i Ålesund kommune, og er medlem av idrettens kontaktutvalg i kommunen.

3 MEDLEMMER

Alle som lover å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds og medlemmers, samt lagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

4 STEMMERETT OG VALGBARHET

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

5 KONTINGENT

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

6 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

7 HABILITET

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs habilitetsregler, jfr. NIFs lov § 2-7.

8 STRAFFESAKER

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser).

9 ÅRSMØTE

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel , direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 2 uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

10 LEDELSE AV ÅRSMØTET

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

11 STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de navngitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de navngitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valg som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

12 ÅRSMØTETS OPPGAVER

Årsmøtet skal:

 1. Behandle lagets årsmelding.
 2. Behandle lagets regnskap i revidert stand.
 3. Behandle innkomne forslag.
 4. Fastsette kontingent.
 5. Vedta lagets budsjett.
 6. Bestemme lagets organisasjon, herunder vedta instruks for tillitsvalgte.
 7. Velge styre bestående av:
 • Leder og nestleder
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Båtleder
 • Idrettsleder
 • Dykke –og sikkerhetsleder.
 • Husleder
 • Snorkeldykkeleder
 • Styremedlem
 • Varamedlem, kjøkkensjef.
 • Varamedlem, barsjef.

Velge 2 revisorer og en vararevisor.

Velge representanter til ting og møter i de organisasjoner som laget er tilsluttet.

13 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 14 STYRET

Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere laget utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

15 GRUPPER / AVDELINGER

Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper., og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

16 LOVENDRING

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

Punkt 17 kan ikke endres.

17 OPPLØSNING

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettskretsstyret.

Ved oppløsning sendes lagets arkiv til Idrettskretsen.

About the Author